ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΡΟΥΒΑΣ

• Κατασκευή εξωτερικού ψυκτικού θαλάμου.
• Κατασκευή γραφείου.