ΒΕΡΥΚΙΟΣ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ)

• Κατασκευή ψυκτικού θαλάμου.
• Κατασκευή χώρου έκθεσης προϊόντων.